Over de Vereniging

Vereniging van Eigenaren RijnVeste (VvE)

De Vereniging van Eigenaren RijnVeste heeft ten doel het gemeenschappelijk bezit te beheren en te onderhouden.

Het gemeenschappelijk bezit is het appartementengebouw aan de Stadswal Noord, 6851 VG nrs.  1 t.m. 47 te Huissen. Dit is gesticht in 2002 en ook het stichtingsjaar van de VvE.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt zoveel mogelijk in april gehouden. In die vergadering worden  de hoofdlijnen van het beleid uitgezet en worden de financiële gegevens vastgesteld. Dit zijn de balans en de resultatenrekening over het voorafgaande jaar en de begroting van de uitgaven in het lopende jaar.

Het dagelijks beheer van het gebouw is opgedragen aan het bestuur van de vereniging. Dit bestuur bestaat uit 5 personen: de voorzitter, de secretaris , de penningmeester, het bestuurslid belast met de technische zaken en het bestuurslid belast met algemene en incidentele zaken.

Het bestuur komt ca. 6 keer per jaar bijeen en maakt afspraken ter uitvoering van hetgeen in de algemene vergadering is besloten.  Het bestuur wordt in de uitvoering van de taken bijgestaan door enkele commissies.

De technische commissie houdt zich bezig met de feitelijke uitvoering . Waar mogelijk worden de daaruit voortvloeiende werkzaamheden door de leden persoonlijk verricht. Voor het overige houdt de technische commissie de regie over de werkzaamheden die door derden  in opdracht worden uitgevoerd. Hieronder vallen onder meer het schilderwerk, het onderhoud van de liften en de garagedeur en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties.

De tuincommissie houdt zich bezig met de zaken rondom het gebouw. Ook hier worden een aantal zaken door de leden persoonlijk verricht en voor het overige wordt opdracht gegeven aan derden.

De kascommissie komt een maal per jaar bijeen om de financiële administratie te controleren zoals die door de penningmeester wordt gevoerd.